Kindvriendelijk Izegem

Stad Izegem ging in mei 2019 het project van kindvriendelijke stad aan. Streven naar een kindvriendelijk beleid wil zeggen dat we streven naar volgende 4 uitgangspunten:

 1. In een kindvriendelijke stad of gemeente, zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburgers. Ze zijn niet enkel de toekomst, ze zijn ook en vooral het nu. Ze hebben dus het recht om actief vorm te geven aan de samenleving.
 2. Kindvriendelijkheid gaat over alle levensdomeinen van kinderen en jongeren en heeft dus consequenties voor alle beleidsdomeinen.
 3. De implementatie van kinderrechten zijn geen doel ‘an sich’, wel kunnen ze gehanteerd worden als hefboom voor verandering. Daarenboven moeten kinderrechten steeds binnen de reële context gezien worden. Kindvriendelijkheid is een dynamisch, veranderlijk proces waarin steeds nieuwe aspecten en uitdagingen worden toegevoegd.
 4. Kindvriendelijkheid kan gehanteerd worden als barometer voor een goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt.

 

Hoe zit het project in elkaar?

In dit project zijn er verschillende fases die moeten worden doorlopen.

Fase 1 – kindvriendelijkheid analyseren

Aan de hand van vragenlijsten maakten we een brede en kwantitatieve analyse om de staat van kindvriendelijkheid vast te stellen. Verschillende thema’s werden aangereikt in de enquêtes. Deze vragenlijsten werden door meer dan 500 personen ingevuld.

De thema's
 • Welzijn & Gezondheid
 • Scholen & Onderwijs
 • Milieu
 • Vrije tijd
 • Publieke ruimte
 • Mobiliteit & Verkeer
 • Participatie van kinderen en jongeren
 • Veiligheid
 • Wonen

Daarnaast maakten we een data-analyse waarin we op zoek gingen naar relevante, bestaande data/cijfermateriaal over de verschillende thema’s.

Een derde deel van fase 1 is het organiseren van focusgroepen. Hier bespreken we de gegevens die we verzamelden met de vragenlijst en de data-analyse.

Focusgroepen

Het laatste deel van fase 1 houdt in dat we prioritaire thema’s kiezen. In het begin van het traject werd een strategisch platform samengesteld.

Strategisch platform
 • De burgemeester
 • Algemeen directeur
 • Schepen van jeugd
 • Communicatieverantwoordelijke
 • Mobiliteitsambtenaar
 • Verantwoordelijke Huis van het Kind
 • Deskundige welzijn
 • Clustermanager dienstverlening & organisatie
 • Clustermanager vrije tijd
 • Ruimtelijk planner
 • Twee medewerkers van de Jeugddienst

Het strategisch platform buigt zich over de verschillende thema’s en kiest de meest prioritaire aan de hand van de analyses en focusgesprekken.

Fase 2 – belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren

In deze fase maken we een diepgaande, kwalitatieve analyse met kinderen en jongeren. Zij zijn zelf expert van hun leefwereld. Zij zijn dus het best geplaatst om invulling te geven aan de prioritaire uitdagingen voor de stad of gemeente.

Fase 3 – strategie ontwikkelen

De analyse van de kindvriendelijkheid van het beleid en het belevingsonderzoek leveren samen een pak uitdagingen op. De volgende stap is deze uitdagingen te formuleren en te vertalen in een langetermijnstrategie.

Het strategisch platform denkt na over mandaten, budgetten en de plaats in de beleidsplanning voor kindvriendelijkheid en werken een strategie uit tot op actieniveau.

Waar in het project bevinden we ons nu?

We bevinden ons nu aan het begin van fase 2. We starten een hele reeks aan belevingsonderzoeken met kinderen en jongeren.

Wanneer dienen we in?

Het portfolio zal worden ingediend in februari 2024 bij Bataljong.

Een jury die bestaat uit deskundigen op vlak van (lokaal) jeugd- en kinderrechtenbeleid, beoordeelt het portfolio. Krijgt een stad of gemeente het label toegekend, dan is dat voor zes jaar geldig. Na 6 jaar kan een stad of gemeente met het label ervoor kiezen haar label te verlengen.